tong muc ban le hang hoa va doanh thu dich vu tieu dung xa hoi giai doan 2016 2020 tang 48

Sự gia tăng nhanh chóng hệ thống siêu thị trung tâm thương mại

giúp thúc đẩy tăng trưởng dịch vụ, người dân có nhiều sự lựa chọn.

Quý 1 năm 2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt gần 9,8 nghìn tỷ đồng, tăng 4,8% so với cùng kỳ, tính chung trong giai đoạn 2016-2020 tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 12,8%. Hiện nay với sự gia tăng nhanh chóng hệ thống trợ cửa hàng, hộ kinh doanh cá thể và siêu thị trung tâm thương mại mua sắm là điều kiện thuận lợi để thúc đẩy tăng trưởng doanh thu dịch vụ. Trong thời gian tới để khắc phục những tồn tại hạn chế do hạ tầng cơ sở thiếu đồng bộ, quy mô lĩnh vực thương mại dịch vụ còn nhỏ lẻ, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư hoạt động khuyến công và xúc tiến thương mại xây dựng chiến lược phát triển thị trường nhằm cung cấp nguyên liệu cho sản xuất chế biến nông lâm thủy sản, thực hiện các biện pháp bình ổn giá cả thị trường đối với các mặt hàng thiết yếu hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn ổn định và phát triển bền vững./.