Thái Nguyên: Thu ngân sách tăng bình quân 10% trở lên
Thái Nguyên tăng cường quản lý thu ngân sách, hướng tới mục tiêu tự cân đối thu - chi.

Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng tại khu vực phía Nam của tỉnh; tăng cường thu hút các nhà đầu tư; chú trọng phát triển khu vực kinh tế tư nhân, công nghệ cao; tập trung quản lý thu ngân sách nhà nước, tăng tỷ trọng thu nội địa; khai thác có hiệu quả các nguồn thu từ tài nguyên. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đơn vị, cá nhân thực hiện chính sách, pháp luật về thuế; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các hoạt động kê khai, nộp thuế; quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định của ngành thuế đối với mỗi cán bộ, nhân viên trong ngành.

Trước đó, từ năm 2004 đến hết năm 2020, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh tăng gấp 34,7 lần. Đây là kết quả cao nhất từ trước tới nay, góp phần đưa Thái Nguyên nằm trong tốp 18 tỉnh có số thu cao nhất cả nước và hướng tới mục tiêu tự cân đối thu - chi trong thời gian tới./.