Thái Nguyên: Giải ngân trên 1,7 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công

Đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách Nhà nước, trong 5 tháng qua, UBND tỉnh đã quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư 23 dự án với tổng số vốn đầu tư trên 9.650 tỷ đồng; điều chỉnh chủ trương đầu tư 26 dự án. Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng ra quyết định thu hồi, chấm dứt hiệu lực quyết định chủ trương đầu tư đối với 8 dự án; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh chấm dứt hoạt động và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với 3 dự án. Lũy kế đến cuối tháng 5, toàn tỉnh có 1.035 dự án đầu tư ngoài ngân sách đã có chủ đầu tư với tổng số vốn đăng ký trên 10,7 tỷ USD và khoảng 138 nghìn tỷ đồng.