Thái Nguyên: Đánh giá tình hình thực hiện chính sách dân tộc năm 2020
Tỉnh Thái Nguyên tiếp tục quan tâm đến chính sách dân tộc giai đoạn 2020-2025

Những năm qua, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số từng bước được cải thiện, tỷ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã từng bước được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh theo các năm. Cụ thể, năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số là 19,2% và đến cuối năm 2019 giảm xuống còn 6,1%, giảm bình quân 3,2% trên năm, góp phần đưa tỉnh Thái Nguyên tăng 3 bậc và xếp thứ 2 trong 11 tỉnh miền núi vùng Đông Bắc có tỷ lệ hộ nghèo thấp.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham góp nhiều ý kiến nhằm thực hiện tốt hơn nữa các chính sách dân tộc tại cơ sở trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Dân tộc tỉnh tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội nghị làm cơ sở để xây dựng chương tình hành động thời gian tới. Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành rà soát các chính sách hỗ trợ phù hợp với từng vùng, từng địa phương. Đặc biệt nghiên cứu chính sách để người có uy tín phát huy tinh thần trách nhiệm tại cơ sở. Trong đó, tiếp tục quan tâm hơn nữa đến chính sách dân tộc của tỉnh giai đoạn 2020-2025 để góp phần từng bước nâng cao đời sống người dân đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn./.