tha i nguyen phan bo hon 1160 ty dong xay dung nong thon moi da ps
Ảnh minh họa

Theo Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên, hiện nay, nguồn lực đầu tư cho chương trình ngày càng tăng, ngân sách Trung ương đã ưu tiên hỗ trợ đủ theo quyết định phân bổ vốn trung hạn giai đoạn 2016 - 2020. Theo đó, tỉnh đã bố trí đủ nguồn ngân sách địa phương đối ứng, lồng ghép nguồn vốn các chương trình, dự án khác, thu hút mạnh mẽ sự tham gia đóng góp tự nguyện của người dân, doanh nghiệp cho chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Trên cơ sở tổng nguồn vốn được giao, UBND các huyện, thành, thị trên địa bàn đã phân bổ vốn chi tiết cho các công trình, dự án theo nguyên tắc, tiêu chí, định mức của tỉnh, tổ chức cân đối, bố trí vốn đối ứng ngân sách địa phương, huy động các nguồn vốn hợp pháp theo quy định, quản lý sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, không để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản... Bên cạnh đó, các ngành, các địa phương đã chủ động, tập trung lồng ghép nguồn vốn các chương trình, dự án để xây dựng các công trình trên địa bàn các xã nông thôn, xã đặc biệt khó khăn đảm bảo hiệu quả đầu tư./.