Tập trung xây dựng giải pháp tổng thể chuyển đổi số - đã psts 12.3
Toàn cảnh hội thảo.

Tại hội thảo, lãnh đạo SaigonTel và NGS đã giới thiệu với lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành, địa phương tổng thể giải pháp chuyển đổi số, hạ tầng phục vụ số hóa các hoạt động, khai thác hiệu quả dữ liệu thu thập được từ Big Data và các ứng dụng.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương nghiên cứu và đưa ra những yêu cầu cho lĩnh vực mà ngành, địa phương đang cần phục vụ việc quản lý bằng nền tảng số, để đơn vị tư vấn giải quyết từng vấn đề cụ thể. Chủ trương thiết lập một hạ tầng số chung, nhất quán, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: việc khai thác và xử lý dữ liệu mang ý nghĩa quyết định của quá trình chuyển đổi số. Từ dữ liệu đơn lẻ, qua xử lý, trở thành căn cứ để cấp ủy, chính quyền và các cơ quan quản lý Nhà nước nắm bắt thông tin, đưa ra các quyết sách kiến tạo phát triển, đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp.

Trong chuyển đổi số, tỉnh Thái Nguyên xác định lựa chọn những đối tác hàng đầu, thế mạnh ở từng lĩnh vực cụ thể để tích hợp, đồng bộ hóa ở Trung tâm điều hành chung của cả tỉnh. Nhấn mạnh chuyển đổi số là xu thế tất yếu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, các sở, ngành, địa phương chuyển động mạnh mẽ hơn nữa, nhanh hơn nữa, quan trọng và trước tiên là từ người đứng đầu; lấy người dân là trung tâm, doanh nghiệp là đối tác phát triển.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Thái Nguyên quyết tâm thực hiện các mục tiêu chuyển đổi số đến năm 2025, trên tinh thần cầu thị và lắng nghe ý kiến từ các đơn vị tư vấn nhằm xây dựng hệ thống giúp Thái Nguyên chuyển đổi số nhanh và chất lượng nhất, cam kết lợi ích từ việc chuyển đổi số sẽ được cân đối, đầu tư trở lại cho chuyển đổi số để tiếp tục tạo ra những dư địa mới cho quá trình phát triển./.