Tập trung thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Thái Nguyên

Trong năm 2022, với sự chỉ đạo sát sao, thường xuyên của Chính phủ, công tác cải cách hành chính đã đạt được những chuyển biến tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực, đặc biệt là trong xây dựng thể chế, chính sách pháp luật; cải cách thủ tục hành chính; sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế; cải cách chế độ công vụ, chuyển đổi số...Theo đó, đã có 1041 quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh được cắt giảm; các bộ, ngành đã rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa đối với 59 TTHC/nhóm TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước trên 12 lĩnh vực quản lý nhà nước; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định, phê duyệt phương án phân cấp thẩm quyền giải quyết đối với 699 TTHC trên 100 lĩnh vực; Tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết đúng hạn tại các bộ, ngành là trên 99%; tại địa phương, tỷ lệ hồ sơ đúng hạn tại cấp tỉnh là 99,33%; cấp huyện là 98,27%…Năm 2023 Các bộ, ngành, địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc rà soát, ban hành các giải pháp cụ thể, thiết thực và tạo đột phá mạnh mẽ để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp, tạo điều kiện thúc đẩy thích ứng linh hoạt và phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với tỉnh Thái Nguyên, công tác CCHC đã đạt được những kết quả tích cực; việc đổi mới và tiếp tục triển khai đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC tại các đơn vị, địa phương đã hoàn thành các mục tiêu đề ra; công tác rà soát, kiểm soát TTHC được thực hiện thường xuyên; Toàn tỉnh đã thực hiện cung cấp gần 1.760 dịch vụ công trực tuyến; số TTHC cung cấp trực tuyến được tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia là trên 1.000 dịch vụ công. Tỉnh Thái Nguyên đã triển khai thanh toán trực tuyến, phát triển thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt đối với dịch vụ công, tạo điều kiện thuận lợi và giảm phiền hà cho người dân, doanh nghiệp…

Tập trung thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao dự nỗ lực của các thành viên BCĐ, các bộ, ngành, địa phương trong thực hiện công tác CCHC năm 2022. Đồng thời đề nghị các bộ, cơ quan, địa phương tập trung thực hiện tốt công tác CCHC đi đôi với tăng cường rà soát, tháo gỡ những rào cản về thể chế, cơ chế để nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính; tập trung nguồn lực đẩy mạnh triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; tăng cường rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy trình, quy định TTHC, điều kiện kinh doanh, bảo đảm thực chất, hiệu quả trên cơ sở lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm của cải cách hành chính…