Tập trung nguồn lực phát triển kinh tế tập thể cho huyện Định Hóa
Từ tháng 3/2022, Liên minh HTX Việt Nam và Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều hoạt động như: khảo sát điều kiện tự nhiên, KT-XH của huyện Định Hóa; thống nhất Kế hoạch tư vấn, hỗ trợ phát triển HTX

Với nhận thức sâu sắc về đền ơn đáp nghĩa và tri ân với Đảng bộ và nhân dân huyện Định Hóa - Thủ đô kháng chiến - Thủ đô gió ngàn, thực hiện nhiệm vụ của Lãnh đạo Quốc hội giao, căn cứ Đề án xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 và nội dung tại Biên bản ghi nhớ số 111 ngày 15/3/2022 của Văn phòng Quốc hội, từ tháng 3 đến tháng 11/2022, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức triển khai nhiều hoạt động như: khảo sát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Định Hóa; thống nhất Kế hoạch tư vấn, hỗ trợ phát triển HTX; khảo sát quy hoạch đất đai, vùng nguyên liệu để giới thiệu các doanh nghiệp xúc tiến đầu tư Cụm công nghiệp, nhà máy chế biến nông, lâm sản; nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả hoạt động của các HTX. Huy động các nguồn lực từ các Chương trình mục tiêu quốc gia, tín dụng ưu đãi của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và các nguồn tài trợ khác, đồng thời thành lập Tổ công tác để thực hiện kế hoạch…

Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, việc tổ chức Hội nghị tư vấn, hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị sản xuất kinh doanh, xúc tiến đầu tư và tiêu thụ sản phẩm cho các HTX trên địa bàn huyện Định Hóa sẽ góp phần quan trọng giúp kinh tế hợp tác, HTX phát triển phù hợp với nền kinh tế thị trường, định hướng XHCN. Đồng chí mong muốn Liên minh HTX Việt Nam tiếp tục quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ các tổ chức kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn huyện phát triển hiệu quả, đảm bảo thực hiện tốt các tiêu chí về đích nông thôn mới theo những nội dung trong Biên bản ghi nhớ của Văn phòng Quốc hội về cuộc làm việc giữa Văn phòng Quốc hội, tỉnh Thái Nguyên với các cơ quan liên quan trong thực hiện Đề án xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023.

Tỉnh Thái Nguyên cam kết phối hợp, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Liên minh HTX Việt Nam, các tổ chức, các Hiệp hội, các doanh nghiệp, doanh nhân thực hiện hỗ trợ, kết nối, hợp tác kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm trên đại bàn tỉnh Thái Nguyên nói chung và huyện Định Hóa nói riêng.

Tại chương trình đã diễn ra nhiều chương trình ý nghĩa như: ký kết hợp đồng tín dụng và hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với các HTX trên địa bàn huyện Định Hóa; trao tặng cho các HTX máy vi tính, phần mềm kế toán, phần mềm nhật ký sản xuất…