Tập trung giải pháp đưa huyện Định Hoá đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023
BTV Tỉnh ủy làm việc với BTV Huyện ủy Định Hóa.

Kết quả sau 02 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Định Hóa đạt mức khá, hằng năm tăng 9,94%; thu nhập bình quân đầu người đạt 50,91 triệu đồng; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản bình quân hằng năm tăng 4%; thu ngân sách nhà nước tăng bình quân 8,5%; chương trình xây dựng nông thôn mới được nỗ lực triển khai, phấn đấu đáp ứng tiến độ đến năm 2023 hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Ðảng, hệ thống chính trị được tăng cường; quan tâm đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác chỉ đạo, điều hành. Công tác an sinh xã hội, giảm nghèo, giải quyết việc làm được quan tâm thực hiện.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: Du lịch, dịch vụ và công nghiệp chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế; tính liên kết, khả năng cạnh tranh trong sản xuất các sản phẩm nông sản của huyện chưa cao; tỷ lệ nghèo đa chiều toàn huyện còn cao (29,1%), thu nhập bình quân còn thấp so với mức trung bình trên toàn tỉnh; hạ tầng cơ sở mặc dù được đầu tư nhưng vẫn còn thiếu, chưa đồng bộ, nhu cầu đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng rất lớn trong khi nguồn lực của địa phương và khả năng đối ứng của người dân còn hạn chế.

Tại buổi làm việc, các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các sở, ngành chức năng của tỉnh trao đổi, có ý kiến về những kiến nghị, đề xuất một số cơ chế, chính sách do Định Hóa đề xuất như đề nghị BTV Tỉnh ủy có ý kiến với Quốc hội, Chính phủ quan tâm phân bổ thêm nguồn lực từ các Chương trình mục tiêu quốc gia để giúp huyện hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023; cho các xã đặc biệt khó khăn tiếp tục được hưởng chính sách đối với các Khu vực III đến hết giai đoạn 2021 - 2025 kể cả sau khi đã hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới để địa phương có thêm nguồn lực hỗ trợ nâng cao chất lượng tiêu chí; tỉnh quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông, ưu tiên đầu tư tôn tạo các các di tích, thắng cảnh trên địa bàn gắn với Đề án phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 của tỉnh; đồng thời, gợi mở với huyện những giải pháp để khắc phục tồn tại, hạn chế trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và huyện.

Tập trung giải pháp đưa huyện Định Hoá đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Định Hóa sau 02 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đánh giá cao tiềm năng của địa phương, đồng chí lưu ý Định Hóa phải biết tận dụng lợi thế để làm cơ hội thu hút nguồn lực, đầu tư phát triển, đặc biệt lĩnh vực du lịch lịch sử - văn hóa.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh: "Chúng tôi trông chờ ở Định Hóa là sự đoàn kết nhất trí để làm giàu và có khát vọng làm giàu, đầu tư về nông nghiệp, công nghiệp, nhưng trước tiên chúng ta phải làm về du lịch, tôi đề nghị các đồng chí phải ý thức, chú trọng thêm không chỉ là đầu tư tôn tạo di tích thắng cảnh, mà phải làm du lịch cộng đồng, du lịch qua nông nghiệp, du lịch trải nghiệm...".

Với những kiến nghị, đề xuất của huyện, đặc biệt liên quan đến mục tiêu hoàn thành xây dựng nông thôn mới vào năm 2023, tỉnh sẽ có những nghiên cứu để bổ sung nguồn lực cho Định Hóa đầu tư thực hiện hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ khẳng định: "Người dân còn nghèo, còn khó khăn là do khó khăn về đường xá, đề nghị các đồng chí bố trí đầu tư phù hợp. Đối với Tỉnh ủy, Thường trực, Thường vụ trong những lần xem xét về bố trí vốn đầu tư, thu vượt ngân sách, bố trí đầu tư bổ sung... thì chúng tôi sẽ đặc biệt chú trọng, như ý kiến của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh là cần có một Nghị quyết hoặc một đặc thù của cơ chế chính sách riêng cho Định Hóa như là đối với Phổ Yên".

Sau buổi làm việc, Thường trực Tỉnh uỷ sẽ ban hành Kết luận để làm cơ sở cho các sở, ngành, đơn vị và huyện Định Hóa triển khai các nhiệm vụ, chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và huyện đã đề ra.