Tập trung cụ thể hóa các nhiệm vụ sau Đại hội
Điểm cầu tỉnh Thái Nguyên

Đến ngày 29/10, 67/67 Đảng bộ trực thuộc Trung ương đã hoàn thành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, sớm hơn 3 nhiệm kỳ gần đây, đảm bảo đúng quy định, quy trình. Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội lần thứ XIII của Đảng được tập trung quan tâm và tiến hành theo đúng quy trình, đảm bảo tiến độ. Các nhiệm vụ như: xây dựng và chỉnh đốn đảng, phát triển đảng, xây dựng tổ chức bộ máy,…tiếp tục được quan tâm thực hiện.

Đối với Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, trong tháng 10, với sự chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Sau Đại hội cấp trên cơ sở, đến nay, có 8/9 Bí thư cấp ủy cấp huyện và 6/9 Chủ tịch UBND cấp huyện không phải là người địa phương. Việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành động nhiệm kỳ mới được tập trung triển khai. Về công tác phát triển đảng, 10 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã kết nạp được trên 1.100 đảng viên mới. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế tiếp tục được đẩy mạnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, trước tác động của dịch bệnh và những ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ, thời gian tới, ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong cả nước cần tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương, chủ động tham mưu, triển khai và hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ công tác được giao. Trong đó, trọng tâm là tập trung cụ thể hóa các nhiệm vụ sau Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương; lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân vào Văn kiện Đại hội XIII, cũng như chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Đại hội, gắn với bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026./.