Tập trung các nguồn lực xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn nông thôn mới
Hội nghị đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện Đề án xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã báo cáo, đề xuất giải pháp khắc phục, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai Đề án xây dựng nông thôn mới huyện Định Hóa, tập trung vào việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng đường giao thông, chợ, nhà văn hóa, thông tin truyền thông, y tế…

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương thống nhất nhận thức về các chương trình mục tiêu quốc gia; trong đó, đặc biệt là việc xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023. Đối với những kiến nghị cụ thể liên quan đến nguồn kinh phí tài trợ, nguồn đất đắp để xây dựng đường giao thông, việc xây dựng cụm công nghiệp Tân Dương, tiêu chí về văn hóa, thông tin truyền thông, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành ưu tiên tập trung các nguồn lực, nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, có hướng dẫn cụ thể, phối hợp chặt chẽ để huyện Định Hóa sớm triển khai thực hiện. Lãnh đạo xã, huyện phải chịu trách nhiệm đối với các vấn đề an ninh trật tự trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện các dự án./.