Tập trung bảo vệ môi trường ở khu vực nông thôn

Toàn cảnh lễ ký kết

Chương trình hướng tới mục tiêu tăng cường sự hợp tác giữa 2 đơn vị trong hoạt động bảo vệ môi trường; nâng cao ý thức của cán bộ, hội viên nông vân trong tuyền truyền bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế ở khu vực nông thôn; đồng thời xây dựng các mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp để nhân rộng thành phong trào hiệu quả thay đổi hành động, thái độ của nông dân trong bảo vệ môi trường.

Sau lễ ký kết, các hoạt động truyền thông, tuyên truyền; chuyển giao công nghệ; hội thảo, tập huấn; thành lập các câu lạc bộ “Nông dân bảo vệ môi trường” và xây dựng mô hình điểm sẽ được 2 đơn vị phối hợp để triển khai. Kết quả hàng năm và cả giai đoạn sẽ được sơ, tổng kết, đánh giá để chương trình phối hợp ngày càng hiệu quả, thiết thực./.