tap huan cong tac dan van nam 2016
Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe 4 chuyên đề chính gồm: Các quan điểm của Đảng về công tác dân vận và những vấn đề đặt ra đối với công tác dân vận trong thời kỳ mới; Công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước; Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế; Quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo, công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào có đạo.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ đánh giá cao công tác dân vận của các địa phương trong thời gian qua, đồng thời đề nghị các cán bộ làm công tác dân vận cần tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu các chủ trương, nội dung chuyên đề được tập huấn tại hội nghị lần này, từ đó tham mưu cho cấp ủy địa phương, đơn vị mình thực hiện sáng tạo hiệu quả công tác dân vận; trong đó quan tâm thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền và tiếp tục đổi mới hình thức dân vận có trọng tâm, đạt hiệu quả; các địa phương cũng cần sớm thành lập ban chỉ đạo công tác dân tộc, tôn giáo./.