Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên triển khai nhiệm vụ năm 2021
Toàn cảnh hội nghị

Thời gian qua, công tác thi hành án dân sự đã được các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh lãnh đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc; các cơ quan thi hành án dân sự của tỉnh hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu được giao; tổ chức bộ máy từng bước được kiện toàn. Năm 2020, các cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn thực hiện đạt trên 87% về việc, trên 52% về tiền. Việc thi hành các vụ việc liên quan đến thu hồi tiền, tài sản cho ngân sách nhà nước, các vụ việc phức tạp, kéo dài đã được tập trung chỉ đạo giải quyết...

Thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Tổng cục trưởng, Tổng cục Thi hành án dân sự đề nghị: ngành Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên tiếp tục triển khai nghiêm túc, kịp thời các ý kiến chỉ đạo của Trung ương; các Chỉ thị liên quan đến công tác thi hành án dân sự của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đặc biệt là Chỉ thị số 33 về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp này, các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 01 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh” đã được khen thưởng./.