Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công
Ảnh minh họa

Để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện Nghị quyết số 01 ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023; Thông tư số 78 ngày 26/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

Trong đó, đề nghị tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023 và những năm tiếp theo, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật về thuế; Chỉ thực hiện phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công cho các dự án trong danh mục kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; khắc phục triệt để, không để xảy ra tình trạng nợ đọng khối lượng xây dựng cơ bản.