Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng và triển khai thực hiện 2 Kế hoạch, gồm:

- Kế hoạch “Bảo đảm cung cấp hàng hóa thiết yếu của các doanh nghiệp bưu chính lớn tại các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội”;

- Kế hoạch “Hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn TMĐT, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn”.

Trong đó, giao nhiệm vụ cho hai doanh nghiệp bưu chính sở hữu sàn TMĐT là Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (sàn postmart.vn) và Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel (sàn voso.vn) chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TTTT và các sở, ban, ngành đầu mối liên quan của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện kế hoạch.

Việc đẩy mạnh kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của các địa phương cả nước thông qua các sàn TMĐT là giải pháp quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế số nông thôn, giúp hộ sản xuất nông nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã có thể: quảng bá, giới thiệu sản phẩm, hỗ trợ mở rộng thị trường trong nước và quốc tế; tiêu thụ nông sản trên kênh phân phối mới, hiện đại và bền vững thông qua nền tảng số; thúc đẩy tiêu thụ nhanh, góp phần tránh ùn ứ nông sản khi cao điểm thu hoạch, giúp người dân giữ giá nông sản, tránh bị thương lái ép giá; giúp người dân tại các địa phương khác trên cả nước và ở nước ngoài có thể thưởng thức đặc sản Việt Nam thuận tiện, nhanh chóng kể cả trong bối cảnh hạn chế đi lại, vận chuyển do dịch bệnh.

Để các kế hoạch nêu trên được thực hiện hiệu quả, phát huy vai trò của doanh nghiệp bưu chính nói riêng và Bộ TTTT nói chung trong giai đoạn khó khăn của địa phương, Bộ TTTT kính đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tạo điều kiện phối họp một số nội dung sau:

1. Tạo điều kiện cho Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (sàn postmart.vn), Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel (sàn voso.vn) triển khai thực hiện Kế hoạch “Hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên Sàn TMĐT, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn” và Kế hoạch “Bảo đảm cung cấp hàng hóa thiết yếu của doanh nghiệp bưu chính lớn tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang thực hiện giãn cách xã hội” tại địa phương.

2. Ưu tiên, hỗ trợ cấp thẻ nhận diện phương tiện ưu tiên hoạt động trên luồng xanh để thực hiện việc cung cấp hàng hóa thiết yếu tại địa phương.

3. Giao đầu mối chịu trách nhiệm cho Sở TTTT của tỉnh/thành phố chủ trì, phối hợp với Sở NN&PTNT, Sở Công Thương, UBND các huyện, xã và các cơ quan, đơn vị trách nhiệm liên quan trong tỉnh; các đơn vị liên quan của Bộ TTTT, Bộ NN&PTNT, Bộ Công Thương; Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel và các doanh nghiệp bưu chính triển khai các kế hoạch nêu trên; căn cứ kế hoạch “Hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên Sàn TMĐT, thúc đẩy phát triên kinh tế số nông nghiệp, nông thôn” của Bộ TTTT, khẩn trương xây dụng, trình UBND tỉnh/thành phố ban hành văn bản hướng dẫn triển khai kế hoạch của địa phương với các chỉ tiêu cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng và tố chức thực hiện.

4. Tạo điều kiện cho Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tiếp tục thu thập địa chỉ số và mã định danh điện tử công dân kết họp với quá trình cung cấp dịch vụ công, dịch vụ thiết yếu, để phục vụ xây dựng bản đồ sổ phòng chống dịch, bản đồ số quốc gia.

Tăng cường hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn TMĐT và bảo đảm cung cấp hàng hóa thiết yếu trong đại dịch