Tăng cường các biện pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Toàn cảnh hội nghị giao ban quý 1/2021, BCĐ 35 tỉnh Thái Nguyên

Trong quý 1/2021, BCĐ 35 tỉnh Thái Nguyên đã tập trung đẩy mạnh đồng bộ các biện pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Kịp thời phân công và kiện toàn tổ thư ký, nhóm chuyên gia, cộng tác viên giúp việc, định hướng các nội dung đấu tranh, phản bác đối với các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, chống phá, nhất là trong công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; công tác phòng chống dịch COVID-19. Công tác nắm bắt tình hình dư luận xã hội được quan tâm thực hiện thông qua nhiều hình thức.

Đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo định hướng một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong quý 2/2021, tập trung: chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo Đức lối sống, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, Đảng viên; tăng cường tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo chất lượng, hiệu quả; tăng cường công tác quản lý nhà nước về sử dụng Internet, mạng xã hội; giải quyết kịp thời những vướng mắc, kiến nghị của nhân dân, không để các thế lực thù địch lợi dụng kích động khiếu kiện, tụ tập đông người, gây mất ổn định chính trị.