Thực hiện Thông báo số 313-TB/TU ngày 08/5/2021 của Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên về việc cho học sinh trên địa bàn tỉnh tạm dừng đến trường, học trực tuyến đế phòng, chống dịch COVID-19; xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 886/SGDĐT-CTTT-PC ngày 07/5/2021, UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý cho trẻ em các trường mầm non, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, tư thục tạm dừng đến trường từ ngày 10/5/2021; học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, học sinh, học viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp sau khi hoàn thành kiểm tra hết học kỳ II năm học 2020-2021, dừùng đến trường để chuyển sang học tập trực tuyến đến khi có thông báo mới.

2. Các trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, bồi dưỡng kỹ năng sống, tư vấn du học, các cơ sở dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tạm dừng tổ chức dạy học trực tiếp từ ngày 09/5/2021 đến khi có thông báo mới.

3. Căn cứ diễn biến tình hình thực tế, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan thường xuyên cập nhật tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét thời gian, chỉ đạo.

Căn cứ chỉ đạo của UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện./.

Tạm dừng đến trường, học trực tuyến để phòng, chống dịch COVID-19