5 năm qua (2018 - 2023), Đảng uỷ Quân sự tỉnh Thái Nguyên đã quán triệt, nghiên cứu, học tập và triển khai nghiêm túc tinh thần của nghị quyết số 24 về Chiến lược Quốc phòng Việt Nam. Theo đó, Đảng uỷ Quân sự tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh từng bước xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc. Trong quá trình tổ chức thực hiện luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cơ quan Trung ương, nhất là Bộ quốc phòng; đề cao và phát huy trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của khối đại đoàn kết toàn dân xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương trong khu vực phòng thủ, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, lấy xây dựng “thế trận lòng dân” làm nền tảng, giữ vững an ninh chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đảng uỷ quân sự tỉnh thái nguyên  Sơ kết nghị quyết sô 24 về chiến lược quốc phòng việt nam
Nhiều tập thể và cá nhân được Bộ CHQS tỉnh tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Đảng uỷ Quân sự tỉnh sẽ tập trung vào 6 nhóm giải pháp đó là: Tiếp tục sự tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với quốc phòng. Tăng cường tuyên truyền phổ biến các hoạt động quân sự quốc phòng. Kết hợp chặt chẽ quốc phòng với kinh tế xã hội, kinh tế xã hội với quốc phòng. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, rộng khắp. Chủ động, tích cực triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng.

Tại hội nghị có 6 tập thể và 6 cá nhân được Bộ CHQS tỉnh tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị./.