Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 20 của Ban Bí thư
Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 20 ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng

Quán triệt tinh thần của Chỉ thị số 20 của Ban Bí thư, trong 5 năm qua công tác nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng được Đảng ủy, Bộ tư lệnh quân khu, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và cấp ủy đảng các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, hiệu quả. Đảng bộ Quân sự tỉnh và một số đơn vị đã chủ động nghiên cứu và biên soạn thành công cuốn lịch sử đảng bộ cấp mình. Đây là cơ sở lý luận quan trọng nhằm giáo dục truyền thống cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT địa phương.

Trên cơ sở tổng kết thực hiên Chỉ thị, trong những năm tiếp theo trên tinh thần nghị quyết đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ mới đã đề ra, các đảng bộ còn lại sẽ tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện cuốn lịch sử đảng bộ cấp mình. Bên cạnh đó, Đảng bộ quân sự tỉnh sẽ đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, nhất là các nội dung tuyên truyền trực quan gắn với thực tiễn để cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mình; xác định rõ mục tiêu, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao./.