Còn đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế, thời hạn quyết toán muộn nhất là ngày 30/4, bắt đầu từ kỳ quyết toán thuế năm 2020. Nhưng cơ quan thuế cũng quy định, nếu rơi vào những ngày nghỉ lễ theo quy định thì thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân là ngày làm việc tiếp theo. Như năm nay đến ngày 4/5 mới hết hạn./.