Sản phẩm OCOP của HTX nông nghiệp chiếm tới hơn 95%.
Đến nay Thái Nguyên đã có 129 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP

Những năm qua, Thái Nguyên đã chú trọng đầu tư phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, nhất là ở các địa phương miền núi như huyện Định Hóa, Võ Nhai…. Các HTX đã khẳng định được vai trò trong liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nói chung, sản phẩm OCOP nói riêng, từ đó nông dân đã chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp dựa trên mục tiêu tăng sản lượng sang tư duy kinh tế với mục tiêu là tăng giá trị.

Sau hơn 3 năm thực hiện OCOP, đến nay Thái Nguyên đã có 129 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP với 2 sản phẩm được chứng nhận 5 sao cấp quốc gia, trong đó, số sản phẩm OCOP của các HTX nông nghiệp chiếm tới hơn 95%.