rut kinh nghiem giao duc quan ly ky luat toan quan khu vuc phia nam
Các đại biểu dự hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có thủ trưởng chính trị, cán bộ tuyên huấn của các cơ quan, đơn vị toàn quân khu vực phía Nam.

Hội nghị đã đánh giá, trong 10 tháng năm 2019, công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn đơn vị đã được cấp ủy, chính ủy, chỉ huy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo có nhiều giải pháp đổi mới sáng tạo. Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã phát huy tốt vai trò các tổ chức, cá nhân, tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp, nhất là những điểm mới về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc và có nhiều đổi mới sáng tạo thực hiện tốt nội dung, chương trình giáo dục chính trị cho các đối tượng, đồng thời kết hợp tốt giữa các hình thức giáo dục chính trị gắn với dự báo, đánh giá, quản lý tư tưởng, phổ biến pháp luật, phong trào thi đua Quyết thắng. Các đơn vị phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, quan tâm chăm lo xây dựng đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền địa phương, gia đình quân nhân để quản lý giáo dục quân nhân...

rut kinh nghiem giao duc quan ly ky luat toan quan khu vuc phia nam
Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi, thảo luận chỉ rõ nội dung, nguyên nhân còn hạn chế, đồng thời đề ra nhiều mô hình, biện pháp, kinh nghiệm nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ thời gian tới, trong đó coi trọng làm tốt công tác dự báo, đánh giá tư tưởng, đổi mới giáo dục chính trị tư tưởng tập trung làm tốt giáo dục thường xuyên, giáo dục theo nhiệm vụ; biên soạn chuyên đề giáo dục; làm tốt việc bồi dưỡng, tự học, tự rèn của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, phát huy vai trò nêu gương; tăng cường kiểm tra bảo đảm rõ việc, rõ người, rõ nguyên nhân, rõ biện pháp, khắc phục hạn chế; đổi mới các hội nghị, giao ban các cấp tập trung xoáy sâu vào giải quyết điểm yếu, hạn chế, biện pháp khắc phục, không chung chung, hình thức; phát huy tốt vai trò các tổ chức; chống tư tưởng che giấu khuyết điểm; duy trì nghiêm nền nếp chính quy; quản lý, giải quyết tốt các mối quan hệ, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị và với người thân; nâng cao chất lượng tuyển quân; kết hợp tốt công tác tuyên huấn với các công tác khác…/.