Từ đầu năm đến nay, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, xây dựng bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ. Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân luôn duy trì nghiêm túc việc chấp hành kỷ luật, bảo đảm an toàn với nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ, đặc biệt cấp ủy chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã thường xuyên chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn; tăng cường đổi mới công tác giáo dục chính trị, hoạt động tuyên truyền, báo chí, kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận, củng cố niềm tin của cán bộ chiến sĩ và sự đồng thuận của nhân dân. Bên cạnh đó, quan tâm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; giữ vững đoàn kết nội bộ, quan hệ quân dân tốt, chủ động khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

rut kinh nghiem cong tac quan ly ky luat va bao dam an toan 9 thang nam 2019
Trung tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị phát biểu tại hội nghị.

Tuy nhiên, tình hình chấp hành kỷ luật, bảo đảm an toàn vẫn có những diễn biến phức tạp; trong đó, mất an toàn giao thông chiếm tỷ lệ cao, với hơn 50% tổng số vụ việc. Ngoài ra còn có các vụ việc liên quan đến mất an toàn trong huấn luyện, lao động, công tác... Nguyên nhân do việc quản lý đơn vị, quản lý quân nhân ở một số nơi còn thiếu chặt chẽ, cụ thể; định hướng tư tưởng có lúc chưa kịp thời, tính chiến đấu và thuyết phục chưa cao; chưa tổ chức tốt công tác an toàn trong huấn luyện; nhiều cán bộ, chiến sĩ chưa nghiêm túc chấp hành luật giao thông...

rut kinh nghiem cong tac quan ly ky luat va bao dam an toan 9 thang nam 2019
Trung tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo, chỉ huy các các cơ quan, đơn vị đã đề xuất nhiều giải pháp, kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng công tác chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn như kết hợp chặt chẽ nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống với giáo dục nhiệm vụ thường xuyên. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ theo quy định. Xây dựng niềm tin, động cơ, trách nhiệm, bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất đạo đức, lối sống, tình thương yêu đồng chí, đồng đội, có hành vi ứng xử có văn hóa; kiên quyết xử lý nghiêm các hiện tượng vi phạm pháp luật, kỷ luật; phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tổ chức quần chúng với các mô hình sát với đặc thù thực hiện nhiệm vụ; gắn công tác xây dựng chính quy, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện với huấn luyện, chấp hành điều lệnh và rèn luyện kỷ luật.../.