Ra mắt mô hình “Giáo xứ bình yên về an ninh trật tự”
Ra mắt mô hình “Giáo xứ bình yên về an ninh trật tự”.

Mô hình nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào công giáo, Ban Chỉ đạo xây dựng mô hình gồm 12 thành viên. Các nội dung, tiêu chí hoạt động của mô hình cũng được đưa ra như: 100% các hộ giáo dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không tham gia sinh hoạt tà đạo, mê tín dị đoan; 100% hộ gia đình giáo dân ký giao ước thi đua xây dựng “Giáo xứ bình yên về ANTT”.