Quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển giáo dục - đã psts 15.9
Các nhà trường trong tỉnh đã tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị, tài liệu học tập phục vụ cho chương trình mới.

Với nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, toàn ngành giáo dục đã chú trọng đổi mới công tác quản lý, quản trị trường học theo hướng phát huy tính chủ động, linh hoạt đảm bảo các hoạt động giáo dục trong thời điểm dịch bệnh bùng phát.

Tỉnh Thái Nguyên đã tăng cường nguồn lực đầu tư cho giáo dục, toàn tỉnh đã xóa toàn bộ các phòng học tạm, cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học cơ bản đáp ứng được yêu cầu của chương trình giáo dục. Các nhà trường trong tỉnh đã tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị, tài liệu học tập phục vụ cho chương trình mới; tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống; ngăn chặn không để các hiện tượng tiêu cực xảy ra trong nhà trường; xây dựng và triển khai có hiệu quả kế hoạch chuyển đổi số trong giáo dục.

Năm học 2021-2022, năm thứ hai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, năm đầu thực hiện Chương trình phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, ngành giáo dục triển khai và quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ theo Chỉ thị năm học với 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm; xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch lớn của ngành giai đoạn 2021-2025 theo đúng lộ trình đã đặt ra./.