Không kiểm tra tại các chốt kiểm soát dịch đối với phương tiện có Giấy nhận diện có QR còn thời hạn do ngành GTVT cấp phục vụ vận chuyển hàng hóa phục vụ xây dựng, sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu, tiêu dùng (trừ các hàng hóa cấm sản xuất, kinh doanh theo quy định) trên tất cả các tuyến đường.

Trường hợp phương tiện không có giấy nhận diện có QR code hoặc hết hạn thì thực hiện kiểm tra khai báo y tế và giấy chứng nhận xét nghiệm đối với người trên phương tiện.

Các quy định về kiểm tra đối với phương tiện, người trên phương tiện vận chuyển hàng hóa lưu thông; quy định vận chuyển tại các vùng có dịch quy định tại khoản 2,3,4 - Xin mời đọc chi tiết trong văn bản phía dưới.

Quy định về vận chuyển hàng hóa từ ngày 30/7/2021 trên phạm vi toàn quốc

www.thainguyentv.vn