e magazine
Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”

19/10/2021 10:30

Ngày 11/10/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 128/NQ-CP về quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19". Nghị quyết được ban hành nhằm thực hiện mục tiêu hạn chế thấp nhất ca nhiễm, ca chuyển nặng, tử vong do COVID-19; khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội; thực hiện mục tiêu kép, đưa cả nước chuyển sang trạng thái bình thường mới sớm nhất có thể, phấn đấu trong năm 2021. Theo Nghị quyết, mức độ dịch bệnh COVID-19 được phân thành 4 cấp gồm cấp 1 (nguy cơ thấp - bình thường mới) - màu xanh; cấp 2 (nguy cơ trung bình) - màu vàng; cấp 3 (nguy cơ cao) - màu cam; cấp 4 (nguy cơ rất cao) - màu đỏ.
Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”