Quy định mức xử phạt đối với 16 hành vi vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19