Quốc hội thảo luận về dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)
Phiên họp sáng nay, ngày 30/5, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Quốc hội đã nghe báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) với nhiều quy định quan trọng về giao dịch, chữ ký điện tử.

Đa số ý kiến nhất trí với việc mở rộng phạm vi điều chỉnh và không áp dụng một số trường hợp loại trừ; một số ý kiến đề nghị nên hạn chế mở rộng phạm vi điều chỉnh đối với các lĩnh vực đất đai, thừa kế, ly hôn, kết hôn, khai sinh; đề nghị cần làm rõ nội hàm của chữ ký số, chữ ký điện tử; cũng như cần làm rõ các hình thức OTP, SMS hay sinh trắc học có phải là chữ ký điện tử hay không; đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định nhằm tạo cơ sở pháp lý cho các biện pháp xác thực với vai trò như là chữ ký điện tử.

Cũng trong chương trình làm việc buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) cùng một số nội dung quan trọng khác.

Chương trình làm việc buổi chiều, Quốc hội nghe trình bày và thảo luận tại tổ đối với Tờ trình, Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi); Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh./.