Quốc hội thảo luận, thông qua một số dự án luật, nghị quyết
Toàn cảnh phiên họp

Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Dầu khí (sửa đổi), nhiều đại biểu nêu rõ, thời gian qua, hoạt động dầu khí đã phát sinh vướng mắc, bất cập, mang tính đặc thù của hoạt động dầu khí, nhưng chưa được quy định cụ thể, chưa đồng bộ với các quy định pháp luật khác. Các ý kiến tập trung làm rõ, đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả, hiệu lực trong quản lý Nhà nước, loại bỏ rào cản, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho nhà đầu tư, góp phần cải thiện mức độ hấp dẫn của môi trường đầu tư trong lĩnh vực dầu khí.

Về dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, tiếp thu ý kiến của các đại biểu, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Trong đó tập trung vào nhóm các vấn đề về quy hoạch băng tần, cấp giấy phép sử dụng tần số và chế tài xử lý vi phạm, quy định về đào tạo, cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên.

Trong chương trình làm việc, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2020; Luật Điện ảnh (sửa đổi) và Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi).