Đảng ủy Quân sự tỉnh học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng - đã psts 3-5
Toàn cảnh hội nghị.

Gần 200 cán bộ, đảng viên đã được quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; quán triệt Chương trình hành động của Quân ủy Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên lực lượng vũ trang tỉnh, từ đó, vận dụng linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương./.