Quán triệt, triển khai các văn bản mới của trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng
Điểm cầu tỉnh Thái Nguyên

Các đại biểu đã được quán triệt, triển khai Thông báo số 16 của Bộ Chính trị kết luận về việc thực hiện một số mô hình thí điểm; Kết luận số 40 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026; Quy định số 70 của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính trị; Quyết định số 71 của Bộ Chính trị về tổng biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026; Kết luận số 39 của Bộ Chính trị về chủ trương bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã nhấn mạnh thêm một số lưu ý trong các văn bản mới triển khai về công tác tổ chức, cán bộ, biên chế. Đồng thời yêu cầu Ban Thường vụ các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương khẩn trương, nghiêm túc thực hiện, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị./.