Quán triệt sâu sắc, toàn diện Nghị quyết Đại hội XIII gắn với công tác tổ chức xây dựng Đảng
Điểm cầu tỉnh Thái Nguyên.

Trong tháng 4, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng đã tập trung phối hợp tham mưu công tác nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, hoàn thành hội nghị hiệp thương lần thứ ba đảm bảo tiến độ, kế hoạch đã đề ra; kịp thời tham mưu kiện toàn bố trí, sắp xếp cán bộ sau Đại hội XIII của Đảng và thực hiện tốt công tác chính sách cán bộ. Bên cạnh đó, ngành đã khẩn trương triển khai các đề án, nhiệm vụ góp phần cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

Trong tháng 5, ngành tổ chức xây dựng Đảng sẽ tiếp tục phối hợp chuẩn bị nhân sự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; tổ chức triển khai thực hiện Kết luận 01, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, quy định của Trung ương gắn với xây dựng ngành tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu trong thời gian tới, ngành tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội các cấp để tham mưu tổ chức, triển khai quyết liệt, tích cực, toàn diện, có hiệu quả hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ và các quy định về nêu gương; đẩy mạnh kiện toàn, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với tình hình thực tế…/.