Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Toàn cảnh hội nghị.

Các cán bộ, đảng viên các đơn vị được nghiên cứu, học tập, quán triệt các chuyên đề về: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Một số điểm mới nổi bật trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; công tác chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị, cơ quan báo chí tiếp tục thực hiện tuyên truyền phổ biến nghị quyết đến đông đảo công nhân, viên chức, lao động; trên cơ sở đó, tập trung xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết sát với thực tiễn, gắn với chức năng, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị.

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh đã khai trương Phòng họp trực tuyến, dịch vụ SMS Brandname kết nối trực tuyến đến Liên đoàn lao động các huyện, thành phố, thị xã, phục vụ việc tổ chức các hoạt động công đoàn trên không gian mạng, góp phần tạo sự đột quá trong cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tuyên truyền đến đoàn viên công đoàn, người lao động./.