quan khu 1 tang cuong lanh dao chi dao xay dung khu vuc phong thu vung chac
Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu thống nhất đánh giá: Trong năm qua, Ban chỉ đạo về khu vực phòng thủ Quân khu 1 chỉ đạo các địa phương, đơn vị tổ chức xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủđạt kết quả tốt; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phối hợp với các đơn vị đứng chân trên địa bàn xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh. Đặc biệt, các tỉnh trên địa bàn Quân khu đã đầu tư ngân sách gần 1.000 tỷ đồng cho nhiệm vụ quốc phòng, trong đó chi cho diễn tập và xây dựng công trình trong khu vực phòng thủ hơn 95 tỷ đồng; một số địa phương đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và tăng gia sản xuất trong căn cứ hậu phương đạt kết quả tốt.

Thời gian tới, Quân khu 1 tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, Lực lượng vũ trang và nhân dân về phát triển kinh tế - xã hội gắn với Quốc phòng an ninh; các địa phương tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, thực hiện nghiêm các quyết định, chỉ thị của Chính phủ và Bộ Quốc phòng về quản lý đất quốc phòng, các khu vực địa hình, khu vực quy hoạch cho nhiệm vụ quốc phòng; bố trí ngân sách, đầu tư xây dựng các hạng mục công trình trong khu vực phòng thủ đúng phân kỳ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Các tỉnh biên giới tăng cường giao lưu đối ngoại, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị.