Phú Bình tổ chức Hội nghị thực hiện quy trình công tác cán bộ
Đảm bảo các bước theo đúng quy trình, quy định của Đảng về công tác cán bộ.

Qua lấy phiếu tín nhiệm tại các Hội nghị, các chức danh được giới thiệu đều đạt với số phiếu từ 87% trở lên. Đồng thời đảm bảo các bước theo đúng quy trình, quy định của Đảng về công tác cán bộ. Việc bổ sung quy hoạch cán bộ nhằm tạo sự chủ động về cán bộ trong nhiệm kỳ và chiến lược trong công tác cán bộ, đảm bảo tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, giữ vững đoàn kết nội bộ và sự ổn định chính trị của địa phương.