Phú Bình thực hiện tốt phong trào thi đua năm 2020
Toàn cảnh hội nghị

Năm 2020, Đảng bộ Phú Bình đã đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm.

Đặc biệt là việc tổ chức thành công đại hội Đảng cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, công tác kiểm tra, giám sát gắn với tình hình thực tế góp phần ngăn ngừa các vi phạm, giải quyết những vấn đề bức xúc ngay từ cơ sở, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương./.