Công trình Nút giao khác cốt giữa đường Thống Nhất và đường Việt Bắc được khởi công ngày 25/9/2021.
Công trình Nút giao khác cốt giữa đường Thống Nhất và đường Việt Bắc được khởi công ngày 25/9/2021.
Riêng đối với phần hầm chui dài 360m, các nhà thầu áp dụng biện pháp kỹ thuật hiện đại là thảm pô-li-me để nâng cao chất lượng công trình.
Riêng đối với phần hầm chui dài 360m, các nhà thầu áp dụng biện pháp kỹ thuật hiện đại là thảm pô-li-me để nâng cao chất lượng công trình.
Hiện các hạng mục sơn kẻ đường, biển báo đã được lắp đặt và đang dần hoàn thiện những hạng mục còn lại.
Hiện các hạng mục sơn kẻ đường, biển báo đã được lắp đặt và đang dần hoàn thiện những hạng mục còn lại.
Nút giao khác cốt giữa đường Thống Nhất và đường Việt Bắc được hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ góp phần đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực này.
Nút giao khác cốt giữa đường Thống Nhất và đường Việt Bắc được hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ góp phần đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực này.