Sau đây là một số hình ảnh hoạt động sản xuất trong nhà máy:

[Photo] Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn vừa phòng chống dịch vừa ổn định sản xuất
Chốt trực 24/24h tại cổng công ty.
[Photo] Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn vừa phòng chống dịch vừa ổn định sản xuất
[Photo] Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn vừa phòng chống dịch vừa ổn định sản xuất
[Photo] Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn vừa phòng chống dịch vừa ổn định sản xuất
[Photo] Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn vừa phòng chống dịch vừa ổn định sản xuất
[Photo] Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn vừa phòng chống dịch vừa ổn định sản xuất
[Photo] Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn vừa phòng chống dịch vừa ổn định sản xuất
Công ty bố trí khu vực cách ly riêng.
[Photo] Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn vừa phòng chống dịch vừa ổn định sản xuất
[Photo] Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn vừa phòng chống dịch vừa ổn định sản xuất
Công ty đã bố trí nơi ở tại nhà máy cho các trường hợp F2 và F3.
[Photo] Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn vừa phòng chống dịch vừa ổn định sản xuất
Các CBNV ăn uống tại chỗ tại công ty.
[Photo] Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn vừa phòng chống dịch vừa ổn định sản xuất
[Photo] Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn vừa phòng chống dịch vừa ổn định sản xuất
Không khí làm việc trong trạng thái phòng chống dịch.
[Photo] Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn vừa phòng chống dịch vừa ổn định sản xuất
[Photo] Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn vừa phòng chống dịch vừa ổn định sản xuất