phoi hop thuc hien tot nhiem vu dam bao an ninh quoc phong
Điểm cầu tỉnh Thái Nguyên

Trong 6 tháng đầu, Bộ Công an - Bộ Quốc phòng đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị định số 03 của Chính phủ về phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng; tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phức tạp không để bị động, bất ngờ; phát huy vai trò xung kích, nòng cốt trên mặt trận phòng, chống dịch COVID-19.

Tại tỉnh Thái Nguyên, Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ động phối hợp tham mưu thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng; trao đổi nhiều thông tin kịp thời, chính xác; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đã phối hợp giải quyết 33 vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự; phối hợp quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, phòng, chống dịch COVID-19...

Thời gian tới, 2 cơ quan tiếp tục phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; đảm bảo an toàn Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; đồng thời, phối hợp phòng, chống dịch COVID-19./.