Phổ Yên tập trung lãnh đạo xây dựng thị xã sớm trở thành thành phố
Toàn cảnh hội nghị

Trong hai tháng đầu năm 2021, Đảng bộ thị xã Phổ Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn ước đạt 87.500 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 550 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách đến hết ngày 17/02/2021 ước đạt gần 225 tỷ đồng, đạt 21,3% so với kế hoạch. Về tiến độ xây dựng thị xã Phổ Yên trở thành thành phố, địa phương đã tích cực chỉ đạo hoàn thành công tác điều chỉnh quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết. Công tác an sinh xã hội được quan tâm và chú trọng; duy trì nghiêm 13 chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền thị xã Phổ Yên tập trung thực hiện các giải pháp hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Việc thực hiện các dự án xây dựng thị xã Phổ Yên thành thành phố, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh lưu ý, địa phương trong quá trình thực hiện các dự án cần đảm bảo theo đúng quy định; thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách; rà soát toàn bộ các dự án trên địa bàn để kịp thời đề xuất với tỉnh xử lý các dự án không khả thi; thực hiện tốt việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác tuyển quân năm 2021; phòng, chống dịch bệnh Covid-19; công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp./.