Đôn đốc triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06)
Đồng chí Bùi Văn Lương, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND chủ trì hội nghị

Hiện nay, TP Phổ Yên đang thực hiện tiếp nhận 100% các thủ tục hành chính trong danh mục 25 thủ tục hành chính công thiết yếu được tiếp nhận qua dịch vụ công. Kết quả, đã tiếp nhận và giải quyết gần 9.000 thủ tục hành chính của trên 9.200 lượt công dân thông qua dịch vụ công trực tuyến. Đối với công tác số hoá hồ sơ dữ liệu hộ tịch, được triển khai thí điểm tại hai xã Thành Công và Phúc Thuận hiện đang được triển khai thực hiện đúng nội dung, tiến độ, đảm bảo chất lượng.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án, UBND TP Phổ Yên chỉ đạo các địa phương, đơn vị tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận tham gia của người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện Đề án 06; Công an TP tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu dân cư, căn cước công dân phục vụ công tác nghiệp vụ; làm tốt công tác quản lý cư trú, quản lý di biến động của dân cư ở địa bàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ triền khai thực hiện Đề án./.