Phiên trù bị Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV
Toàn cảnh phiên họp

Tại phiên làm việc, Thường trực HĐND tỉnh đã công bố Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 và trao giấy chứng nhận cho các đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ mới. Với 105 ứng cử viên được bầu tại 27 đơn vị bầu cử, các cử tri trên địa bàn đã bầu ra 66 đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV. Trong đó, về cơ cấu đại biểu là nữ chiếm trên 28%; đại biểu là người dân tộc thiểu số chiếm trên 15%; tỷ lệ đại biểu tái cử chiếm gần 44%. Về trình độ chuyên môn, số đại biểu có trình độ thạc sỹ, tiến sỹ chiếm gần 85%; số đại biểu có trình độ lý luận trung cấp và cao cấp chiếm tỷ lệ cao.

Cũng tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận thông qua dự kiến nội dung Chương trình Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XIV và triển khai áp dụng hệ thống thông tin phục vụ kỳ họp qua ứng dụng Phòng họp không giấy tờ e-Cabinet. Đây là một trong những đổi mới trong hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ này, nhằm đẩy mạnh lộ trình chuyển đổi số trong các cơ quan hành chính nhà nước và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan dân cử ở địa phương.

Theo kế hoạch, ngày 21/6, Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ bước sang ngày làm việc chính thức, xem xét và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác cán bộ, hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ mới và một số nghị quyết về phát triển KT-XH thuộc thẩm quyền.