Phiên họp thứ 25 Thường trực HĐND tỉnh
Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó bí Thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Theo đó tại phiên họp thứ 25, Thường trực HĐND tỉnh đã nghe và cho ý kiến vào 5 nội dung bao gồm: Kế hoạch tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm giữa Thường trực HĐND với Thường trực HĐND các huyện, thành phố; Tờ trình thành lập Đoàn Giám sát của HĐND tỉnh về Công tác Quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2017-2022; Dự thảo Nghị quyết về việc ban hành các quy trình xử lý công việc nội bộ của HĐND tỉnh; Dự thảo báo cáo giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới HĐND tỉnh sau kỳ họp thứ 10, Khoá XIV; Dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế làm việc của Thường trực HĐND tỉnh Thái Nguyên Khoá XIV, Nhiệm kỳ 2021-2026.

Thảo luận, cho ý kiến vào nội dung, các đại biểu cơ bản nhất trí, thống nhất cao với nội dung do các ban và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham mưu, trình. Đối với kế hoạch tổ chức Hội nghị trảo đổi kinh nghiệm giữa Thường trực HĐND tỉnh với TT HĐND các huyện, thành phố cần nghiên cứu thêm về chủ đề của Hội nghị, cân nhắc những vấn đề cụ thể, sát với tình hình và nhiệm vụ chính trị của địa phương từ đó có những trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, góp phần tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt dộng của HĐND các cấp trong giai đoạn hiện nay. Trong đó chú trọng việc đề nghị Thường trực HĐND cấp huyện báo cáo những khó khăn, bất cập,

vướng mắc cần tháo gỡ, những vấn đề cần trao đổi để làm rõ. Đại biểu cũng đề nghị rà soát kỹ các nội nội dung được tổng hợp trong báo cáo giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri gửi tới HĐND tỉnh sau kỳ họp thứ 10, đảm bảo đầy đủ, đúng quy trình, đúng thẩm quyền giải quyết trước khi trình ký ban hành.

Phát biểu kết luận Phiên họp, Đ/c phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị chuẩn bị tốt nội dung Hội nghị trao đổi kinh nghiệm cần đi vào những vấn đề cụ thể, hiệu quả, thực chất, từ đó rút kinh nghiệm để tổ chức các Hội nghị tiếp theo ngày càng chất lượng hơn. Cần thiết thành lập tổ chuẩn bị nội dung để đảm bảo tiến độ tổ chức hội nghị này vào cuối tháng 2, chậm nhất vào đầu tháng 3 tới đây. Đối với báo cáo giải quyết ý kiến kiến nghị cử tri, cần rà soát, xem xét rõ thẩm quyền của cấp nào đề nghị chuyển cấp đó giải quyết theo đúng quy định, Thường trực HĐND sẽ giám sát, đôn đốc, giải quyết. Các nội dung còn lại giao cho các Ban của HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tiếp thu đầy đủ, nghiên cứu bổ sung hoàn thiện dự thảo trình Thường trực HĐND tỉnh ký ban hành./.