Phiên họp thứ 14 thảo luận nhiều nội dung về phát triển kinh tế - xã hội
Phiên họp thứ 14 thảo luận nhiều nội dung về phát triển kinh tế - xã hội.

Có 13 nội dung được thảo luận, xem xét và cho ý kiến tại phiên họp, trong đó có các Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia với các chương trình dự án khác, cơ chế huy động các nguồn lực khác thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh. Chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng sân vận động Thái Nguyên; điều chỉnh danh mục dự án thu hồi đất, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh. Đây là các nội dung báo cáo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh tại kỳ họp chuyên đề tới đây.

Đối với việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh từ nay đến cuối năm, đại diện lãnh đạo các sở, ngành đã làm rõ những thuận lợi khó khăn trong quá trình thực hiện, đề suất các giải pháp để phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu đề ra.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các đơn vị chủ trì, tham mưu cần ra soát kỹ tất cả các nội dung và chịu trách nhiệm về các nội dung trình tại kỳ họp HĐND tỉnh tới đây. Về các nhiệm vụ giải pháp trong quý IV, đồng chí yêu cầu các sở ngành địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp, đặc biệt là thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, tăng cường công tác quản lý thu chi ngân sách, chống thất thu nợ đọng thuế, theo dõi chặt chẽ thị trường giá cả, làm tốt công tác bình ổn giá, kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng./.