Cử tri đánh giá cao chất lượng

Phát biểu khai mạc Phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Phiên họp sẽ xem xét, thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng, trong đó có 23 nội dung trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và HĐND tỉnh. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến thiết thực, cụ thể, sát tình hình thực tế.

Tại Phiên họp, UBND tỉnh tập trung đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Báo cáo đám giá cho thấy: 6 tháng đầu năm tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn ước đạt 7,08%; giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) ước đạt 389 nghìn tỷ đồng, tăng trên 9% so cùng kỳ; giá trị xuất khẩu trên địa bàn ước đạt 17,2 tỷ USD, tăng 32,3% so với cùng kỳ năm 2021; tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 9.528 tỷ đồng, tăng 29,3% so với cùng kỳ và bằng 52,9% dự toán cả năm; giải ngân vốn đầu tư công đạt 52,4% so với kế hoạch vốn do Thủ tướng Chính phủ giao. Trong 5 tháng đầu năm, toàn tỉnh cấp thành lập mới cho 411 doanh nghiệp, với số vốn đăng ký trên 4.969 tỷ đồng; cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 02 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký 14,5 triệu USD, đến nay, toàn tỉnh có 8.471 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký trên 125.571 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác giảm nghèo, an sinh xã hội được quan tâm chỉ đạo, triển khai có hiệu quả, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định.

Tại phiêm họp các cơ quan tham mưu đã báo cáo xin ý kiến thảo luận vào các nội dung trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy và HĐND tỉnh.

Phát biểu kế luận Phiên họp, Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị từng thành viên UBND tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm của cá nhân mình, ngành mình,nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu ban hành văn bản, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND mới mục tiêu cuối cùng là phấn đấu hoàn thành vượt mức mọi chỉ tiêu về KT-XH mà Nghị quyết của tỉnh đã đạt ra. Trong đó lưu ý mục tiêu tăng trưởng của năm 2022 phải đạt từ 8% trở lên để hoàn thành mục tiêu cả nhiệm kỳ đạt bình quân trên 8% năm. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao cơ quan tham mưu tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, hoàn chỉnh văn bản, trình cơ quan có thẩm quyền theo quy định.