Phiên họp thứ 10 UBND tỉnh: Thảo luận, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng
Toàn cảnh phiên họp.

Có 13 nội dung được thảo luận, cho ý kiến tại phiên họp. Trong đó, đáng chú ý gồm: Danh mục các dự án thu hồi, các dự án có chuyển mục đich sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh; Tờ trình, dự thảo nghị quyết thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; bổ sung vào quy hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường; dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023; Tờ trình về việc thông qua Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 từ 2021-2025…

Tại phiên họp, các thành viên UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã tham gia, đóng góp vào các nội dung được trình và một số vấn đề liên quan, tập trung vào: Khả năng hoàn thành chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2022; kết quả giải ngân vốn đầu tư công; tiến độ triển khai một số dự án đầu tư; việc quy hoạch khai thác khoáng sản, tránh chồng chéo với các quy hoạch đã được phê duyệt và tương thích với quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; việc triển khai chương trình phục hồi kinh tế trong bối cảnh từng bước kiểm soát dịch COVID-19; vấn đề bảo mật thông tin cá nhân từ cung cấp thông tin trên căn cước công dân; ảnh hưởng của tình hình mưa lũ diễn biến khó lường;…

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành chuyên môn và cơ quan tham mưu tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, điều chỉnh, bổ sung các nội dung được trình, phù hợp với văn bản của Trung ương mới được ban hành, nhất là Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị; đồng thời, nâng cao vai trò, trách nhiệm trong thực hiện đúng quy trình tham mưu xây dựng và ban hành các văn bản, đảm bảo tiến độ và chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương. Đối với các nội dung khác, cần tiếp tục chủ động bám sát các văn bản của Trung ương, sớm xây dựng và hoàn thành dự thảo, để xin ý kiến thành viên UBND tỉnh trước khi báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; cũng như trình tại các kỳ họp tới của HĐND tỉnh./.