Thẩm định sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2022
Hội nghị Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập.

Trong giai đoạn 2018 - 2022 tỉnh Thái Nguyên đã ban hành kế hoạch của Tỉnh ủy, 4 Nghị quyết, 4 Quyết định và 10 Kế hoạch về phát triển thị trường khoa học công nghệ. Đây là những định hướng lớn và là cơ sở quan trọng triển khai khoa học và công nghệ của tỉnh đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030, là cơ sở pháp lý để triển khai các hoạt động giao dịch, chuyển giao thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ sáng tạo. Trên cơ sở đánh giá những kết quả trong phát triển thị trường khoa học công nghệ thời gian qua.

Thẩm định sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2022

Tại hội nghị các ý kiến tập trung thảo luận làm rõ một số vấn đề như nguyên nhân của việc kết quả nghiên cứu tài sản trí tuệ của các Viện, Trường khá dồi dào, nhưng hàng hoá khoa học công nghệ còn rất hạn chế. Nhu cầu tiếp thu, hấp thụ làm chủ công nghệ mới còn hiện hữu, song không phải doanh nghiệp nào cũng tích cực đầu tư, mua sắm hàng hoá khoa học công nghệ, hạ tầng quốc gia của khoa học công nghệ hiện nay và vấn đề hội nhập với thị trường khu vực và quốc tế. Những vướng mắc về thể chế, cơ chế, chính sách phát triển thị trường khoa học công nghệ và giải pháp để thị trường khoa học công nghệ phát triển đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập trong thời gian tới. Kết quả đạt được của hội nghị góp phần cụ thể hóa mục tiêu phát triển mạnh mẽ thị trường khoa công nghệ, coi đây là một trong các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ sáng tạo, để bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả, tăng sức cạnh tranh trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư như chỉ đạo của thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính.