Phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng giá trị hàng hóa
Đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2021, mặc dù chịu nhiều tác động nhưng ngành Nông nghiệp vẫn hoàn thành và hoàn thành vượt mức một số chỉ tiêu đã đề ra. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản năm 2021 đạt trên 14.600 tỷ đồng, tăng gần 4,2% so với cùng kỳ, tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 46%; tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 95%. Toàn tỉnh có 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 09 xã nông thôn mới nâng cao, đạt trên 112 % kế hoạch.

Năm 2022, ngành Nông nghiệp phấn đấu giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,5%; giá trị sản phẩm thu được trên 01 ha đất trồng trọt bình quân đạt 120 triệu đồng; trồng rừng tập trung đạt 3.700 ha. Phấn đấu nâng tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 95,5%; ổn định tỷ lệ che phủ rừng từ 46% trở lên; 01 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; 06 xã trở lên hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong năm.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, ghi nhận những kết quả mà ngành Nông nghiệp tỉnh đã đạt được trong năm 2021, đồng thời yêu cầu ngành nông nghiệp cần chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tình hình dịch bệnh Covid-19 để triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của ngành. Cùng với đó, triển khai thực hiện tốt phương án sản xuất, huy động lồng ghép các nguồn lực phục vụ sản xuất, tập trung phát triển sản xuất theo hướng giá trị hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể gắn với phát triển sản xuất các sản phẩm chủ lực của tỉnh.

Nhân dịp này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2021.